Tu praca jest też elementem rehabilitacji

2016-11-10 12:00:00 (ost. akt: 2016-12-09 09:37:24)

Autor zdjęcia: pixabay.com

Podziel się:

Według GUS, na Warmii i Mazurach jest ponad 160 tys. osób z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym (15-64 rok życia). W RPO WiM na lata 2014-2020 przewidziano znaczne środki na wspieranie takich osób.

Obecnie zgodnie z unijnymi wytycznymi, niemożliwa jest realizacja jakiegokolwiek projektu dofinansowywanego z RPO WiM na lata 2014-2020, który nie uwzględniałby sytuacji osób z niepełnosprawnościami.

— Jest to wytyczna, którą muszą spełniać wszystkie projekty wdrażane w ramach RPO i dotyczy to bardzo szerokiego obszaru: rynku pracy, edukacji oraz włączenia społecznego. We wszystkich tych obszarach są organizowane konkursy, które obejmują również osoby z niepełnosprawnościami — mówi Wiesława Przybysz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, który koordynuje działania związane z projektami skierowanymi do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Tu wnioskodawcami są samorządy i organizacje pozarządowe. A w ich projektach muszą pojawić się bardzo konkretne formy wsparcia m.in. dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie aktywizacji społecznej, a więc rozwijania umiejętności i kompetencji, poradnictwa, wsparcia indywidualnego w zakresie funkcjonowania w życiu rodzinnym i lokalnym. Istnieje też możliwość zatrudniania osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnościami, tzw. asystentów osób niepełnosprawnych.

W RPO w Osi 11 Włączenie Społeczne na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym na wsparcie osób z niepełnosprawnościami przewidziano kwotę około 640 mln zł. Bardzo istotna jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami. W urzędach pracy w regionie zarejestrowanych jako osoby bezrobotne czy poszukujące pracy jest zaledwie 5 tys. osób z niepełnosprawnościami. Dlaczego tak niewiele?

— Bardzo często osoby te obawiają się utraty świadczeń rentowych, tym bardziej że część z nich ma świadczenia przyznane na określony czas — tłumaczy dyrektor Przybysz. — A przecież praca dla wielu tych osób jest elementem rehabilitacji.
— Pracodawcy poszukują osób z niepełnosprawnościami. Chcieliby ich zatrudnić, otrzymując jednocześnie częściową refundację kosztów wynagrodzenia z PFRON-u — dodaje dyrektor.

ROPS ogłasza nabory wniosków przewidujące indywidualne ścieżki aktywizacji, zawodowej, społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej, także dla osób z niepełnosprawnościami. Tu pula środków wynosi ponad 78 mln euro. Drugi obszar objęty konkursami to rozwój usług społecznych i zdrowotnych (ponad 30 mln euro), a trzeci — rozwój ekonomii społecznej (20 mln euro), pod którym kryją się choćby spółdzielnie socjalne, gdzie mogą znaleźć zatrudnienie osoby niepełnosprawne. Dziś w regionie działa już ponad 70 takich spółdzielni, które zajmują się np. sprzątaniem, cateringiem czy usługami opiekuńczymi.

W grudniu ruszy nabór wniosków dla działania 11.1 Aktywne włączenie. Środki w tym naborze mają służyć aktywnemu uczestnictwu i zwiększaniu szans na zatrudnienie. Uczestnikami projektów mogą być wyłącznie osoby z niepełnosprawnościami. Więcej informacji o konkursach można znaleźć na stronie: rpo.warmia.mazury.pl.

Andrzej Mielnicki