Regulamin plebiscytu "Zostań Mikołajem"

2013-12-06 15:16:05 (ost. akt: 2014-01-10 17:24:09)

Podziel się:

§1. Informacje ogólne
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu „Zostań Mikołajem”(zwanego dalej Plebiscytem).

Plebiscyt polega na wybraniu najciekawszego zdjęcia w stroju Mikołaja.

§2. Organizator
Organizatorem Plebiscytu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

§3. Czas trwania plebiscytu
1. Plebiscyt trwa od 28 listopada do 10 stycznia 2013 do godz. 23:59.
2. Zgłoszenia przyjmowane są do 7 stycznia 2013 do godz. 23:59.

§4. Uczestnicy

1. Uczestnikami Plebiscytu są czytelnicy „Gazety Olsztyńskiej”, którzy prześlą swoje zdjęcie w stroju/przebraniu Mikołaja.
2.W plebiscycie mogą brać udział dzieci (zgłoszone do udziału w plebiscycie przez ich rodziców lub opiekunów prawnych) oraz osoby dorosłe.

3.W Plebiscycie nie mogą brać udziału dzieci pracowników ani pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani ich krewni lub powinowaci do II stopnia.

4.Zgłoszenie do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jednego zdjęcia na adres plebiscyty@gazetaolsztynska.pl w terminie do 7 stycznia 2013 r. Wielkość zdjęcia nie może przekraczać 5 MB.

5.Prawidłowe zgłoszenie do Plebiscytu powinno zawierać:
- zgodę na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku wszystkich osób na zdjęciu na potrzeby plebiscytu;
- w przypadku zgłoszenia dziecka do 18. r ż. – zgodę co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego do wykorzystania przez Organizatora wizerunku dziecka na potrzeby plebiscytu;
- akceptację postanowień regulaminu;
- imię i nazwisko, adres, numer telefonu do kontaktu.

Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów i opublikowania wyników

6. Zdjęcia zgłoszone do Plebiscytu w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w Plebiscycie.
7.Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na stronach www Organizatora. Każde zdjęcie otrzyma odpowiedni numer i kod do głosowania.

§5. Zwycięzca

Zwycięży zdjęcie, na które zostanie oddana największa liczba głosów.

§ 6. Głosowanie
Głosowanie odbywa się za pomocą sms’ów nadsyłanych do 10 stycznia 2013 roku do godziny 23.59.


Liczba głosów przyznana za każdą wiadomość SMS wysłaną na zdjęcie jest zależna od ceny wiadomości SMS, która została wysłana przez głosującego. Koszt każdej wiadomości SMS i liczba głosów, która jest przyznana za wysłanie SMSa za daną cenę wynika z poniższego zestawienia:

1,23 zł – 1 głos - sms o treści go.zm.x wysłany pod numer 7148
2,46 zł – 3 głosy - sms o treści go.zm.x wysłany pod numer 7248
3,69 zł – 5 głosów - sms o treści go.zm.x wysłany pod numer 73601


§ 7.
1.Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
2.Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
3. W ostatnim dniu plebiscytu ranking zostanie na stronie internetowej wyłączony.

§8.
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§ 9.
Protokół powinien zawierać:
a)liczbę nadesłanych sms’ów
b)podpisy osób wykonujących w/w czynności.

§10.
Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się w „Gazecie Olsztyńskiej” i na stronach www Organizatora.

§12
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a)Anna Wysocka,
b)Monika Nowakowska,
c) Przemek Cieszyński.

§13 Ochrona danych
1.Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem tych Danych Osobowych w celu wyłonienia Laureatów Plebiscytu.
2.Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§14
Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną, zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu plebiscytowym oraz wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych w zakresie wskazanym w § 10 oraz mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§15 Reklamacje
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§ 16.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§ 17.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§18
Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms’ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§19 Postanowienia końcowe
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c)udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§20
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.
§21
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.gazetaolsztynska.pl.