Regulamin. Konkurs "Kronika sportu"

2016-03-31 00:28:55 (ost. akt: 2016-03-31 15:35:25)

Podziel się:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa Konkursu: Konkurs będzie prowadzony pod nazwą "Kronika sportu"

2. Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest GRUPA WM Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 o kapitale zakładowym 8.301.000,- zł. (zwana dalej Organizatorem).

3. Zasięg konkursu.
Konkurs odbędzie się na obszarze Polski.

4. Czas trwania konkursu.
Konkurs trwa od 31 marca do 4 kwietnia 2016 roku.

DANE OSOBOWE
5. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

UCZESTNICY KONKURSU
6. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia ( z zastrzeżeniem pkt. 7 regulaminu ), zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki regulaminu.

7. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice )

8. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:
- z akceptacją regulaminu konkursu,
- ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

KOMISJA KONKURSOWA
9. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową.

ZASADY KONKURSU
10. Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez przesłanie co najmniej dwóch z ośmiu uzasadnień na zadane pytania publikowane przy artykułach związanych ze złotymi zasadami Michelin w okresie trwania konkursu.
11. Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz. W treści należy wpisać Imię i Nazwisko oraz adres e-mail.

12. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa uczestnictwa w konkursie.

13. Po przyjęciu i zarejestrowaniu zgłoszenia każdy uczestnik otrzyma zwrotną wiadomość e-mail z potwierdzeniem udziału w konkursie.

14. Uzasadnienia nadesłane w formie e-mail po upływie terminu nie będą uwzględnione w konkursie.

15.Autor najciekawszego uzasadnienia na zadane pytanie otrzyma nagrodę.

NAGRODA
16. Nagrodą w konkursie są Kroniki Sportu Polskiego


OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
17. Organizator powiadomi zwycięzcę Konkursu o przyznaniu nagrody poprzez e-mail. Organizator poinformuje także zwycięzcę o warunkach odbioru nagrody.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.


POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
20. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia rozpoczęcia konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniu od daty ogłoszenia wyników nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.

21. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres GRUPA WM Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn,

22. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
23. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na Witrynie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości e-mail. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminu, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.


Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB