Konkurs Recman

2018-01-03 12:00:00 (ost. akt: 2018-08-09 13:04:21)

Podziel się:

Regulamin Konkursu FB

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „KONKURS RECMAN” i jest zwany dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest
GRUPA WM Sp. z o.o. ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn KRS 000009446
tel. 89 539 77 00
3. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu FB Goniec Bartoszycki w dniu od 13 VIII od godz. 10:00 do 21 VIII do godz. 18:00
4. Spółka Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, CA (USA), w żaden sposób nie jest związana z niniejszym Konkursem i jego organizacją.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba, która:
a) posiada konto na portalu Facecbook, którego nazwa użytkownika składa się z imienia i nazwiska;
b) nie jest pracownikiem Grupa WM sp. z o.o. oraz Recman Sp. z o.o.
c) nie jest członkiem rodziny pracownika Grupa WM sp. z o.o. oraz Recman Sp. z o.o.
d) jest osobą pełnoletnią;
e) Wyśle odpowiedź na pytanie konkursowe w komentarzu pod postem.

§ 3 NAGRODY
1. Nagrodą w konkursie są:
I miejsce: 1 x perfumy Recman Challenger + gadżety
II miejsce : 1 x spinki Recman + gadżety
III miejsce: 1 x krawat + gadżety
Sponsorowane przez:
Recman Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 112E
16-400 Suwałki
NIP: 8442278340
2. Zdobywcą nagrody w Konkursie zostanie 3 Uczestników, którzy spełniają wszystkie warunki z § 2.
3. Decyzję o nagrodzeniu najciekawszych odpowiedzi podejmuje Jury powołane przez Organizatora na czas trwania Konkursu w składzie Bartosz Orliński, Grzegorz Kowalczyk.
4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
5. Nagroda w Konkursie zostanie wydana Zwycięzcom Konkursu zgodnie z przepisami prawa podatkowego dotyczącego osób fizycznych. Zwycięzca Konkursu nie ponosi kosztów związanych z podatkiem od wartości nagrody. Ewentualnie należny podatek zostanie opłacony przez Sponsora. W tym celu warunkiem wydania nagrody przez Sponsora (jako płatnika podatku) jest podanie danych Zwycięzcy Konkursu umożliwiających Organizatorowi złożenie deklaracji podatkowej we właściwym Urzędzie Skarbowym.
6. Zdobywcy nagrody zostaną powiadomieni o wygranej na profilu Gońca Bartoszyckiego na Facebooku.
7. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
8. Nagrodę należy odebrać osobiście w salonie Recman przy ul. Starzyńskiego 4 w lokalu 2

§4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem odbioru nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§5 Informacja Organizatora o przetwarzaniu danych osobowych

1. Podane przez uczestników konkursu dane osobowe będą przetwarzane na zasadach określonych w rozporządzeniu 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO).
2. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez uczestników w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Administratora, którym jest Organizator w celu wydania nagrody lub rozpatrywania reklamacji dotyczących konkursu.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla w/w celów. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO.
4. Dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
a) pracownikom (w tym osobom świadczącym usługi na podstawie umów cywilno-prawnych) zatrudnionym przez Administratora;
b) prawnikom współpracującym z Administratorem;
c) firmom kurierskim i pocztowym.
5. W każdym czasie uczestnicy konkursu uprawnieni są do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienia te mogą realizować w siedzibie Administratora lub korespondencyjnie.
6. W dowolnym momencie uczestnicy konkursu mogą odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, pisemnie na adres Administratora, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Jeżeli uczestnicy konkursu uznają, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, uprawnieni są do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.
9. Po zakończeniu konkursu, wydaniu nagród i rozpatrzeniu ewentualnych reklamacji, przekazane dane osobowe zostaną usunięte.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii lub do organizacji międzynarodowych.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w Konkursie oznacza akceptację regulaminu Konkursu.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Użytkownik powinien zgłaszać w czasie trwania Konkursu lub w terminie 5 dni od dnia jego zakończenia na adres e-mail: kontakt@wm.pl
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu
4. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej organizatora.

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB