Regulamin

2021-11-17 12:01:32 (ost. akt: 2021-11-17 12:04:52) Artykuł sponsorowany

Podziel się:

REGULAMIN KONKURSU „Elektryczny dzień z nowym Volvo C40”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Tematem organizowanego Konkursu jest twierdzenie „Elektryczny dzień z nowym Volvo C40” – dalej „Konkurs”.
2. Organizatorem Konkursu jest NORD AUTO Sp. z o.o. w Białymstoku Oddział w Olsztynie, adres: 10-701 Olsztyn, Al. Warszawska 117 d, zarejestrowana pod numerem KRS 0000137627 NIP: 542-25-96-650 zwana dalej Organizatorem
3. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu Facebook – Kongres Przyszłości w okresie od dnia 17 listopada 2021 r. do dnia 3 grudnia 2021 r. (do północy).
5. Spółka Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, CA (USA), w żaden sposób nie jest związana z niniejszym konkursem.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba, która:
a) posiada konto na portalu Facebook;
b) nie jest pracownikiem Organizatora Konkursu ani członkiem jego rodziny (do I stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa);
c) dokończy zdanie „Volvo C40 już w Olsztynie…” i opublikuje w komentarzu do posta konkursowego.
d) podczas trwania konkursu każdy Uczestnik może nadesłać do posta konkursowego dowolną liczbę komentarzy, propozycji, nawiązując do marki Volvo, ekologii, bezpieczeństwa.
e) wyraża zgodę na publikację nadesłanej propozycji pod postem konkursowym w okresie trwania Konkursu, jak i po jego zakończeniu;

2. Uczestnik oświadcza, że :
a) jest osobą fizyczną, w wieku 18+, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i czynne prawo jazdy kat. B;
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem
w Konkursie;
f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
g) nadesłana praca jest wykonana przez niego osobiście, nie narusza ona zasad współżycia społecznego,
h) wyraża zgodę na udostępnienie i dalsze rozpowszechnianie materiałów związanych z Konkursem, w tym: zdjęć, wizerunku, wypowiedzi, materiałów video, itp; Wizerunek Zwycięzcy Konkursu zostanie utrwalony podczas odbioru kluczyków i udostępniony przez Organizatora Konkursu na Fanpage’u Kongres Przyszłości, co jest warunkiem wydania nagrody.

3. Udział w Konkursie niezgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub zasadami współżycia społecznego uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika
z Konkursu, usunięcia nadesłanej propozycji.

§ 3 NAGRODA I JEJ ODBIÓR

1. Nagrodą w konkursie jest jednodniowe bezpłatne użyczenie elektrycznego samochodu marki Volvo C 40 w ustalonym przez Organizatora terminie nie wcześniej niż od lutego 2022 roku

2. Zdobywcę nagrody w Konkursie wybierze 5 osobowe jury, powołane przez Organizatora na czas trwania Konkursu w składzie:
- Agnieszka Weder
- Kamila Szpinak
- Jacek Warmiński
- Eryka Kuszlewicz-Masiak
W swej pracy Jury będzie kierować się pomysłowością podejścia Uczestnika do tematu Konkursu.

3. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej na profilu FB/Kongres Przyszłości oraz poprzez wiadomość prywatną na Facebooku i powiadomienie telefoniczne.

4. Od dnia powiadomienia o przyznaniu nagrody Zwycięzca Konkursu ma 7 dni na podjęcie kontaktu z Organizatorem poprzez wysłanie e-maila na adres: e.masiak@nordauto.com.pl,
tel. 883 377 460

5. W przypadku braku podjęcia przez Zwycięzcę kontaktu z Organizatorem w terminie i formie wskazanej w pkt 4 powyżej, Jury wyłoni kolejnego Zwycięzcę, do którego zastosowanie ma procedura określona w § 3 pkt 4.

6. Organizator konkursu nabywa własność oraz majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy z chwilą wydania nagrody.


§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem odbioru nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail i telefonu.
2. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
3. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator.
4. Dane osobowe uczestników, o których mowa w §4 pkt 1 oraz § 5 pkt 2 Regulaminu, będą przetwarzane na zasadach określonych w rozporządzeniu 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO).
2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora Danych Osobowych (dane kontaktowe w § 1 pkt 2 oraz email: rodo@wm.pl ), którym jest Organizator w celu rozstrzygnięcia Konkursu i wydania nagrody.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów rozstrzygnięcia konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO.
4. Dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
a) pracownikom lub współpracownikom (w tym osobom świadczącym usługi na podstawie umów cywilno-prawnych) zatrudnionym przez Administratora;
b) prawnikom współpracującym z Administratorem;
5. W każdym czasie Uczestnicy Konkursu uprawnieni są do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienia te mogą realizować w siedzibie Administratora lub korespondencyjnie.
6. W dowolnym momencie Uczestnicy konkursu mogą odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, pisemnie na adres Administratora, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
7. Jeżeli Uczestnik Konkursu uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, uprawniony jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.
9. Po zakończeniu Konkursu i rozpatrzeniu ewentualnych reklamacji, przekazane dane osobowe zostaną zniszczone.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii lub do organizacji międzynarodowych.


§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym
Regulaminie.
2. Wszelkie reklamacje wraz z uzasadnieniem dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnik powinien zgłaszać w czasie trwania Konkursu poprzez wiadomość na adres e-mail e.masiak@nordauto.com.pl a po rozstrzygnięciu Konkursu na piśmie listem poleconym w terminie 7 dni od jego zakończenia na adres : Nord Auto Sp. z o.o. Al. Warszawska 117 d, 10-701 Olsztyn z dopiskiem Reklamacja - Konkurs „Elektryczny dzień z nowym Volvo C40”. Reklamacje nadane po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu nie będą rozpatrywane z wyjątkiem przypadku wskazanego w § 3 pkt 5 Regulaminu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.
4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
5. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie: https://wm.pl/782777,Regulamin.html

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB