Regulamin

2022-06-25 08:20:49 (ost. akt: 2022-06-26 02:49:31)

Podziel się:

Regulamin Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Mistrzowie Smaku 2022” zwanego dalej
„Konkursem Plebiscytowym PPG” lub „Konkursem Plebiscytowym”
Art.1 Informacje ogólne.
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia
Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Mistrzowie Smaku 2022 ”.
2. Organizatorem Konkursu Plebiscytowego PPG jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru
Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00
złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
3. Konkurs Plebiscytowy organizowany jest lokalnie przez Oddział w Warszawie i będzie
prowadzony na łamach Gazety Polska Times zwanej dalej „Gazetą". Konkurs Plebiscytowy
prowadzony będzie również na stronie serwisu www. polskatimes.pl (nazywanego dalej
„Serwisem”).
4. Patronem konkursu Plebiscytowego jest Gazeta Olsztyńska a także serwisy
gazetaolsztynska.pl oraz dziennikelblaski.pl
5. Organizator powołuje trzyosobową Komisję Konkursu Plebiscytowego, zwaną dalej Komisją, w
skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie
nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Plebiscytowego, weryfikacją zgłoszeń,
przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie
reklamacji.
6. Konkurs Plebiscytowy polega na wyłonieniu laureatów w drodze głosowania Czytelników w
kategoriach:
a) Powiatowych : Kucharz Roku; Kelner Roku; Restauracja Roku; Bar/Bistro/Jadłodajnia
Roku; Kawiarnia Roku.
b) Regionalnych: Barman Roku; Pizza Roku; Lody Roku.
c) Wojewódzkich : Barista Roku; Mistrz Słodkości Roku; Menedżer Gastronomii Roku;
Burger Roku; Kuchnia Wegetariańska Roku; Sushi Roku; Catering Dietetyczny Roku.
7. Konkurs Plebiscytowy prowadzony będzie w jednym etapie, niezależnie od siebie w
kategoriach powiatowych, regionalnych i wojewódzkich i trwać będzie od dnia 07.06.2022 r.
od godziny 00:00:00 do dnia 14.07.2022 r. do godz. 20:00:00.
8. Ponadto w przypadku kategorii powiatowych i regionalnych, niezależnie od głosowania w
powiatach i regionach będzie prowadzony równoległy ranking wojewódzki liderów,
prezentujący kandydatów, którzy w każdym z miast i powiatów oraz w każdym z regionów
zdobędą najwięcej głosów.
9. Organizator może podjąć decyzję o zmianie terminów w Konkursie Plebiscytowym.
10. Konkurs Plebiscytowy w poszczególnych kategoriach prowadzony będzie w następujących
zasięgach:
a) Kucharz Roku; Kelner Roku; Restauracja Roku; Bar/Bistro/Jadłodajnia Roku;
Kawiarnia Roku – osobno we wszystkich powiatach województwa warmińskomazurskiego.
b) Barman Roku; Pizza Roku; Lody Roku - w podziale na regiony:
• Olsztyn i powiat olsztyński
• Elbląg i region elbląski- obejmujący Elbląg, powiat elbląski i braniewski
• Region 1 - obejmujący powiaty: kętrzyński, bartoszycki i lidzbarski
• Region 2 – obejmujący powiaty: mrągowski, olecki, piski, giżycki, ełcki,
gołdapski, węgorzewski
• Region 3 – obejmujący powiaty: ostródzki, iławski, nowomiejski
• Region 4 – obejmujący powiaty: nidzicki, szczycieński, działdowski
c) Barista Roku; Mistrz Słodkości Roku; Menedżer Gastronomii Roku; Burger Roku;
Kuchnia Wegetariańska Roku; Sushi Roku; Catering Dietetyczny Roku – w skali całego
województwa.
11. W przypadku zgłoszenia mniej niż dwudziestu zweryfikowanych pozytywnie kandydatów w
danym mieście, powiecie lub regionie Organizator może podjąć decyzję o nieuruchomieniu lub
połączeniu głosowania w poszczególnych miastach, powiatach bądź regionach. Organizator
może podjąć również decyzję o uruchomieniu głosowania w dodatkowej kategorii.
12. Organizator zastrzega, iż Konkurs Plebiscytowy nie jest badaniem opinii publicznej, a podane
wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi poprzez
KLIK i w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną
odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania
społecznego na kwestie, których dotyczy Konkurs Plebiscytowy.
13. Zgłoszenie kandydata oraz odpowiednio, zgoda na kandydowanie i akceptacja niniejszego
regulaminu, są jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego i
nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów Konkursu
Plebiscytowego bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy
możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby Konkursu Plebiscytowego w Gazecie i w
Serwisie przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w
szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych
zdjęć na łamach Gazety i Serwisu.
Art. 2 Warunki udziału w Konkursie Plebiscytowym. Kandydaci.
1. Konkurs Plebiscytowy ma charakter otwarty.
2. Kandydatami w Konkursie Plebiscytowym mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 18 r.ż.,
spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem i posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych.
3. Kandydatami w Konkursie Plebiscytowym mogą być osoby i podmioty świadczące usługi w
kategoriach Konkursu Plebiscytowego wymienionych w Art.1 ust.5 niniejszego Regulaminu w
województwie warmińsko-mazurskim, zgłoszeni do udziału w Konkursie Plebiscytowym.
Kandydat może brać udział w wielu kategoriach Konkursu Plebiscytowego, jeśli w ramach tych
kategorii wykonuje stosowne czynności.
4. Kandydatami nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz osoby, którym
powierzono określone prace w związku z organizowaniem Konkursu Plebiscytowego oraz
członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
5. Kandydat, dokonując zgłoszenia oświadcza, że:
a. Jest wyłącznym autorem przesłanego w ramach zgłoszenia materiału wizualnego
(wideo, prezentacja, fotografia) i/lub posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na
wykorzystywanie fotografii/wideo, co czyni, w tym gwarantuje, że osoba/osoby
przedstawiona/e na zdjęciu fotografii/wideo wyraziła/y zgodę na korzystanie z jej/ich
wizerunku w sposób konieczny do przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego,
ogłoszenia zwycięzców oraz korzystania z licencji na zdjęcie zgodnie z jej treścią
opisaną w niniejszym Regulaminie. Pokryje też Organizatorowi Konkursu
Plebiscytowego wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne.
b. Udziela Organizatorowi Konkursu Plebiscytowego, na potrzeby realizacji Konkursu
Plebiscytowego, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa
(licencja niewyłączna) prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego
materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia), które stosuje się odpowiednio,
a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i
powielania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora,
c. wyraża zgodę na udostępnienie materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia)
anonimowo (bez oznaczenia autorstwa) oraz upoważnia Organizatora Konkursu
Plebiscytowego do wprowadzania zmian materiału wizualnego (wideo, prezentacja,
fotografia), w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z materiału
wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia) na potrzeby realizacji Konkursu
Plebiscytowego. Kandydat oświadcza, że nie wyraża woli korzystania z nadzoru nad
sposobem korzystania z materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia).
d. Materiał wizualny (wideo, prezentacja, fotografia) i jego wykorzystanie w sposób
opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną
licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich, w szczególności
zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez
zgody uprawnionych.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Plebiscytowym
uczestników, tj. kandydatów i osób głosujących, które naruszają postanowienia niniejszego
Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.
7. Kandydatom przysługuje w każdym czasie, do momentu zakończenia trwania Konkursu
Plebiscytowego prawo żądania wycofania jej kandydatury z Konkursu Plebiscytowego, które
należy przesłać na adres email: agnieszka.grzelka@polskapress.pl. W takim przypadku
Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia. Głosy
oddane na tę kandydaturę zostaną anulowane, jednak Organizator nie zwróci kosztów za SMSy wysłane na wycofaną kandydaturę lub za zakupione kredyty.
Art. 3 Zasady przeprowadzania Konkursu Plebiscytowego. Zgłoszenia.
1. Zgłoszenia kandydatur do udziału w Konkursie Plebiscytowym można dokonać wyłącznie na
stronie internetowej w Serwisie do dnia 20.06.2022 r. do godz.23:59 za pomocą wyznaczonego
formularza.
2. Dokonanie zgłoszenia kandydatury do udziału w Konkursie Plebiscytowym wymaga zapoznania
się z niniejszym Regulaminem, jego pełnej akceptacji oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych osobowych w sposób przewidziany w formularzu.
3. Zgłoszenia kandydatur do udziału w Konkursie Plebiscytowym powinny zawierać:
I. W przypadku kategorii: Kucharz Roku; Kelner Roku; Barman Roku; Barista Roku; Mistrz
Słodkości Roku; Menedżer Gastronomii Roku.:
a) Wskazanie kategorii konkursu plebiscytowego (obowiązkowe),
b) Imię i nazwisko zgłaszanego kandydata (obowiązkowe),
c) Miejsce pracy zgłaszanego kandydata: (obowiązkowe),
d) wskazanie miejscowości, której dotyczy zgłoszenie (obowiązkowe)
e) kontaktowy numer telefonu zgłaszanego kandydata (nieobowiązkowe),
f) imię, nazwisko i kontaktowy numer telefonu osoby zgłaszającej kandydata (obowiązkowe - do
wiadomości redakcji)
II. W przypadku zgłoszenia w kategorii: Restauracja Roku; Pizza Roku; Kuchnia
Wegetariańska Roku; Bar/Bistro/Jadłodajnia Roku; Lody Roku; Sushi Roku; Kawiarnia
Roku; Burger Roku; Catering Dietetyczny Roku:
a) Nazwa lokalu (obowiązkowe),
b) wskazanie miejscowości, której dotyczy zgłoszenie (obowiązkowe)
c) Adres lokalu lub przybliżona lokalizacja (nieobowiązkowe)
d) Kontaktowy numer telefonu do lokalu lub do właściciela (nieobowiązkowe)
e) imię, nazwisko i kontaktowy numer telefonu osoby zgłaszającej kandydata (obowiązkowe - do
wiadomości redakcji)
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z
Regulaminem oraz prawem.
5. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona
do listy kandydatów. W przypadku takiego zgłoszenia zgłaszający może uzyskać informację o
przyczynach negatywnej weryfikacji. Zgłaszający może też dokonać ponownego zgłoszenia
zawierającego pełne i prawidłowe dane zgodne z wymogami, lub zgłosić do Organizatora
reklamację na zasadach określonych w Art. 7 poniżej.
6. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia i po pozytywnej weryfikacji kandydatura
zostanie w terminie 3 dni roboczych dołączona do listy kandydatów.
7. W dniu 07.06.2022 r. na stronie internetowej w Serwisie zostanie opublikowana lista
zweryfikowanych kandydatur do udziału w Konkursie Plebiscytowym.
8. Dla kandydatów zweryfikowanych pozytywnie do udziału w Konkursie Plebiscytowym zostaną
przygotowywane spersonalizowane materiały promocyjne. Korzystanie z nich przez osoby
trzecie wymaga wyraźnej zgody kandydata, której materiał dotyczy.
Art. 4 Zasady przeprowadzania Konkursu Plebiscytowego. Głosowanie i wybór laureatów.
1. Głosowanie w Konkursie Plebiscytowym będzie odbywało się na dwa sposoby: za pomocą SMS
Premium oraz za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu.
2. W przypadku głosowania za pomocą SMS Premium:
a. Głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując
prefiks.numer kandydata, np. ABC.1
b. Lista prefiksów wraz z numerami Kandydatów przypisanymi do odpowiednich kategorii będzie
dostępna w Serwisie Gazety (Art. 1 ust. 3) od dnia 07.06.2022 r.
c. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje
jego treść.
d. Koszt wysłania jednego SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT).
e. Jeden wysłany SMS to 1 głos w Konkursie Plebiscytowym na jednego Kandydata.
f. Głosujący w Konkursie Plebiscytowym za pomocą SMS Premium może oddać dowolną liczbę
głosów, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne
pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto.
g. W przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na
numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie
została poprawnie rozpoznana; SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony
do sumy oddanych głosów, mimo że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w
takim wypadku nie podlega zwrotowi.
h. Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS
zapewnia Organizator, właściciel systemu Hermes; dostawcą ww. usługi SMS Premium o
podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, a
świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
i. Do dnia zakończenia głosownia w Konkursie Plebiscytowym na numer telefonu, z którego
został oddany głos, mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu Konkursu
Plebiscytowego i statusie kandydata, na którą został oddany głos, nie zawierające informacji
handlowych.
j. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji numerów abonenckich, z których wysyłane
zostały wiadomości SMS Premium w celu oddania głosu na kandydata w każdym czasie,
poprzez próbę kontaktu z abonentem odnośnego numeru. W razie dwukrotnego braku
odpowiedzi ze strony odnośnego abonenta Organizator ma prawo pomniejszyć wynik
głosowania na danego kandydata o niezweryfikowane głosy. Organizator nie ma obowiązku
zwrotu kosztu wysłanych wiadomości SMS przez niezweryfikowanych w wyżej opisanych
okolicznościach abonentów.
3. Głosować będzie można również za pomocą KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu
poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk „GŁOSUJ KLIKIEM”, po zalogowaniu się w tym
Serwisie.
4. W przypadku głosowania za pomocą KLIK-a:
a. Kredyty, upoważniające do głosowania KLIK-iem, otrzymuje Głosujący gratisowo jako dodatek
do zakupionego w danym Serwisie dostępu do płatnych treści w tym Serwisie, inaczej do tzw.
prenumeraty cyfrowej. Wariantami prenumeraty, gwarantującymi otrzymanie kredytów, są:
Prenumerata na 5 dni (5 kredytów gratis), Prenumerata na 10 dni (10 kredytów gratis),
Prenumerata na 50 dni (50 kredytów gratis).
b. Nabycie pakietów prenumeraty cyfrowej następuje zgodnie z treścią Regulaminu dostępnego
pod adresem https://plus.polskatimes.pl/regulamin/
c. Każdy jeden kredyt, upoważniający do głosowania (dalej jako Kredyt), umożliwia oddanie
jednego głosu na dowolnie wybranego kandydata, w dowolnie wybranym Konkursie
Plebiscytowym i kategorii Konkursu Plebiscytowego.
d. Głosujący w Konkursie Plebiscytowym za pomocą przycisku „GŁOSUJ KLIKIEM” może oddać
dowolną liczbę głosów.
5. W obliczeniu wyników Konkursu Plebiscytowego biorą udział te ważne głosy (zarówno te
oddane za pomocą SMS Premium jak i te oddane za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie
wybranego Serwisu), które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Konkursu
Plebiscytowego; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie
zostaną uwzględnione w wynikach Konkursu Plebiscytowego.
6. Głosować w Konkursie Plebiscytowym mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
7. Głosować SMS-em można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów
telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Głos za pomocą
KLIK-a oddanego za pośrednictwem Serwisu może oddać każda osoba będąca
zarejestrowanym użytkownikiem jednego z Serwisów będących własnością Organizatora i
posiadająca ważne konto w tym Serwisie. O zwycięstwie w Konkursie Plebiscytowym w
poszczególnych kategoriach w danym mieście lub powiecie oraz w finale wojewódzkim
zdecyduje największa liczba głosów, zliczona na podstawie głosów oddanych za
pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pomocą SMS Premium.
8. Poprzez udział w głosowaniu rozumiany jako oddanie głosu przez SMS lub KLIK głosujący
akceptuje treść Regulaminu oraz zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z Notą
informacyjną stanowiącą załącznik do Regulaminu.
9. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów zajmą
one miejsce ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Konkursie Plebiscytowym.
10. Osoby, które awansują do ogólnopolskiego finału plebiscytu zostaną powiadomione o tym
fakcie elektronicznie na udostępniony Organizatorowi adres e-mail wraz z przekazaniem im
hiperłącza do regulaminu ogólnopolskiego finału plebiscytu. Brak akceptu tego regulaminu w
terminie wskazanym w w/w wiadomości e-mail, nie krótszym niż 3 dni od dnia wysłania
powiadomienia, oznacza wykluczenie danej osoby z ogólnopolskiego finału plebiscytu.
Art. 5 Ogłoszenie wyników Konkursu Plebiscytowego. Nagrody w Konkursie Plebiscytowym
1. Komisja Konkursu Plebiscytowego po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki
Konkursu Plebiscytowego do dnia 15.07.2022 r. na stronie internetowej w Serwisie.
2. Za wydanie nagród w Konkursie Plebiscytowym odpowiada Organizator. O wygranej oraz /
albo miejscu w klasyfikacji decyduje ilość uzyskanych ważnie głosów.
3. Nagrody w Konkursie Plebiscytowym są następujące:
a) Za zajęcie 1 miejsca w mieście i powiecie laureaci w kategoriach Kucharz Roku; Kelner
Roku otrzymują:
• dyplom potwierdzający zdobycie tytułu w mieście lub powiecie
• zaproszenie na uroczyste wręczenie nagród w plebiscycie
• prezentację na liście laureatów w specjalnym dodatku do gazety
b) Za zajęcie 1 miejsca w mieście i powiecie laureaci w kategoriach Restauracja Roku;
Bar/Bistro/Jadłodajnia Roku; Kawiarnia Roku otrzymują:
• zaproszenie na uroczyste wręczenie nagród w plebiscycie
• dyplom przygotowany do ekspozycji w lokalu
• prezentację na liście laureatów w specjalnym dodatku do gazety
• vouchery na reklamę w gazecie, w naszym serwisie internetowym lub w serwisie
www.naszemiasto.pl o wartości 1500 złotych
c) Za zajęcie miejsc 1-5 w równoległym wojewódzkim rankingu liderów z miast i powiatów
laureaci w kategoriach Kelner Roku; Kucharz Roku otrzymują:
• dwuosobowe zaproszenia na weekendowy pobyt w komfortowym hotelu ze SPA,
• zaproszenie do udziału w szkoleniu na temat promocji działalności gastronomicznej w
internecie ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych
• awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu, którego zasady określał będzie odrębny
regulamin
d) Za zajęcie miejsc 6-10 w równoległym wojewódzkim rankingu liderów z miast i powiatów
laureaci w kategoriach Kelner Roku; Kucharz Roku otrzymują:
• awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu, którego zasady określał będzie odrębny
regulamin
e) Za zajęcie 1 miejsca w równoległym wojewódzkim rankingu liderów z miast i powiatów
laureaci w kategoriach: Restauracja Roku; Bar/Bistro/Jadłodajnia Roku; Kawiarnia Roku
otrzymują:
• zaproszenie na uroczyste wręczenie nagród w plebiscycie
• promocję na Facebooku prezentującą lokal jako zwycięzcę plebiscytu w
województwie
• zaproszenie do udziału w szkoleniu na temat promocji lokalu gastronomicznego w
internecie ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych
• dodatkowe vouchery na reklamę o wartości 1500 złotych
• awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu, którego zasady określał będzie odrębny
regulamin
f) Za zajęcie 1 miejsca w każdym regionie laureaci w kategoriach: Barman Roku; otrzymują:
• awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu, którego zasady określał będzie odrębny
regulamin
• zaproszenie na uroczyste wręczenie nagród w plebiscycie
• dyplom wręczany podczas uroczystości
• prezentację na liście laureatów w specjalnym dodatku do gazety
• zaproszenie do udziału w szkoleniu na temat promocji działalności gastronomicznej
w internecie ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych
g) Za zajęcie miejsc 1-3 w równoległym, wojewódzkim rankingu liderów z regionu laureaci
w kategorii: Barman Roku otrzymują:
• dwuosobowe zaproszenia na weekendowy pobyt w komfortowym hotelu ze SPA,
• zaproszenie do udziału w szkoleniu na temat promocji działalności gastronomicznej w
internecie ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych
h) Za zajęcie miejsca 1 w rankingu wojewódzkim laureaci w kategoriach : Barista Roku;
Mistrz Słodkości Roku otrzymują:
• dwuosobowe zaproszenia na weekendowy pobyt w komfortowym hotelu ze SPA,
• zaproszenie na uroczyste wręczenie nagród w plebiscycie
• dyplom i statuetkę wręczane podczas uroczystości
• prezentację w specjalnym dodatku do gazety
• zaproszenie do udziału w szkoleniu na temat promocji działalności gastronomicznej w
internecie ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych
• awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu, którego zasady określał będzie odrębny
regulamin
i) Za zajęcie miejsc 2 i 3 w rankingu wojewódzkim laureaci w kategoriach : Barista Roku;
Mistrz Słodkości Roku otrzymują:
• zaproszenie na uroczyste wręczenie nagród w plebiscycie
• dyplomy wręczane podczas uroczystości
• prezentację na liście laureatów w specjalnym dodatku do gazety
• awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu, którego zasady określał będzie odrębny
regulamin
• zaproszenie do udziału w szkoleniu na temat promocji działalności gastronomicznej
w internecie ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych
j) Za zajęcie miejsca 1 w rankingu wojewódzkim laureat w kategorii : Menedżer Gastronomii
Roku otrzymuje:
• zaproszenie na uroczyste wręczenie nagród w plebiscycie
• awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu, którego zasady określał będzie odrębny
regulamin
• dyplom i statuetkę wręczane podczas uroczystości
• prezentację w specjalnym dodatku do gazety
• zaproszenie do udziału w szkoleniu na temat promocji działalności gastronomicznej w
internecie ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych
• dwuosobowe zaproszenia na weekendowy pobyt w komfortowym hotelu ze SPA
k) Za zajęcie miejsc 2-3 w rankingu wojewódzkim laureaci w kategorii : Menedżer
Gastronomii Roku otrzymują:
• zaproszenie na uroczyste wręczenie nagród w plebiscycie
• dyplomy wręczane podczas uroczystości
• prezentację na liście laureatów w specjalnym dodatku do gazety
• awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu, którego zasady określał będzie odrębny
regulamin
• zaproszenie do udziału w szkoleniu na temat promocji działalności gastronomicznej
w internecie ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych
l) Za zajęcie 1 miejsca w każdym regionie laureaci w kategoriach: Pizza Roku; Lody Roku
otrzymują:
• awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu, którego zasady określał będzie odrębny
regulamin
• zaproszenie na uroczyste wręczenie nagród w plebiscycie
• dyplom wręczany podczas uroczystości
• prezentację na liście laureatów w specjalnym dodatku do gazety
• vouchery na reklamę w gazecie, w naszym serwisie internetowym lub w serwisie
www.naszemiasto.pl o wartości 1500 złotych
m) Za zajęcie 1 miejsca w równoległym, wojewódzkim rankingu liderów z regionów laureaci
w kategoriach: Pizza Roku; Lody Roku otrzymują:
• promocję na Facebooku prezentującą lodziarnię lub pizzerię jako zwycięzcę
plebiscytu w województwie
• zaproszenie do udziału w szkoleniu na temat promocji lokalu gastronomicznego w
internecie ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych
• dodatkowe vouchery na reklamę o wartości 1500 złotych
n) Za zajęcie miejsca 1 w rankingu wojewódzkim laureaci w kategoriach : Burger Roku;
Kuchnia Wegetariańska Roku; Sushi Roku; Catering Dietetyczny Roku otrzymują:
• awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu, którego zasady określał będzie odrębny
regulamin
• zaproszenie na uroczyste wręczenie nagród w plebiscycie
• dyplom wręczany podczas uroczystości przygotowany do ekspozycji w lokalu
• kampanię promocyjną na Facebooku prezentującą lokal jako zwycięzcę w
województwie w danej kategorii plebiscytu
• zaproszenie do udziału w szkoleniu na temat promocji lokalu gastronomicznego w
internecie ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych
• vouchery na reklamę w gazecie, w naszym serwisie internetowym lub w serwisie
www.naszemiasto.pl o wartości 3000 złotych
o) Za zajęcie miejsc 2-3 w rankingu wojewódzkim laureaci w kategoriach : Burger Roku;
Kuchnia Wegetariańska Roku; Sushi Roku; Catering Dietetyczny Roku otrzymują:
• zaproszenie na uroczyste wręczenie nagród w plebiscycie
• dyplom wręczany podczas uroczystości przygotowany do ekspozycji w lokalu
• vouchery na reklamę w gazecie, w naszym serwisie internetowym lub w serwisie
www.naszemiasto.pl o wartości 1500 złotych
4. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
5. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone do 30.12.2022 r. na uroczystościach wręczenia nagród
bądź za pomocą przesyłki pocztowej lub kurierskiej na wskazany przez zwycięzcę adres
pocztowy. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora.
6. Nagrody w Konkursie Plebiscytowym zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych przy czym, jeżeli wartość nagrody przekroczy kwotę 2000 zł
brutto, po stronie Uczestnika Konkursu Plebiscytowego powstaje obowiązek podatkowy.
7. W przypadku otrzymania wyłącznie nagrody rzeczowej Laureat Konkursu Plebiscytowego
przed odebraniem nagrody jest zobowiązany do wpłaty na konto Organizatora 10% wartości
brutto nagrody tytułem podatku od nagród.
8. W przypadku otrzymania nagrody pieniężnej, lub nagrody łączonej pieniężnej i rzeczowej
kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody pieniężnej, na co Uczestnik
Konkursu Plebiscytowego niniejszym wyraża zgodę.
9. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania
dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w
tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata. W przypadku przyznania dodatkowych
nagród, jeżeli w związku z wartością takiej nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do
każdej z tych nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie
przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego
uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z
przyznaniem nagrody w Konkursie Plebiscytowym.
10. Podatek od nagród zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek
właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Art. 6 Reklamacje.
1. Reklamacje związane z Konkursem Plebiscytowym mogą być kierowane do Organizatora
lokalnego na adres e-mail reklamacja@polskapress.pl lub pocztą tradycyjną na adres
Organizatora : Polska Press sp. z o. o. , ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, z dopiskiem
„Mistrzowie Smaku 2022 – reklamacja”.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla
doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku
postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie
lub mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie
powszechnym.
Art. 7 Ochrona danych osobowych.
W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji
dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu Plebiscytowego (osób
zgłaszanych i Zgłaszających oraz Głosujących, jak i kandydatów) w załączniku do niniejszego
Regulaminu.
Załącznik do Regulaminu Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Mistrzowie Smaku 2022 ”
NOTA INFORMACYJNA ws. DANYCH OSOBOWYCH
1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie (02-
672), ul. Domaniewska 45, KRS 2408. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych
możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może
nastąpić na adres e-mail: iod@polskapress.pl
2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i
przeprowadzenie Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Mistrzowie Smaku 2022 ” (dalej jako Konkurs
Plebiscytowy), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.
Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym wizerunku, jest umowa (o treści
regulaminu Konkursu Plebiscytowego), zawierana przez zgłoszenie udziału w konkursie
plebiscytowym, albo przez głosowanie, gdy głosujesz.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów
marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych.
W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy
prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed
roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co
będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych
osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Konkursu Plebiscytowego)
pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych
niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć
lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek
prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie
dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie
zgody.
4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
Odbiorcami Twoich danych będą:
a. Nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą
ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
b. Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z
wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie
prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Premium Digital Virgo S.A., podmiot
obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna;
c. Inni odbiorcy danych - np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy
kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
d. Organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi
przez nie postępowaniami.
5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich
przetwarzania.
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji
przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli
przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany
powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy
dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z
doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów
kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i
usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody,
nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez
6 lat od końca roku, w którym zakończył się Konkurs Plebiscytowy.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje
dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH
DANYCH OSOBOWYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a. Prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu
bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w
celach marketingu bezpośredniego;
c. Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane
osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy
dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał
uzasadniony powód;
d. Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na
podstawie Twojej zgody;
e. Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem
przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a. Droga mailową, wysyłając maila na adres: rodo.zgloszenia@polskapress.pl
W treści takiego maila należy wpisać: dokładną nazwę Konkursu Plebiscytowego, tytuł Gazety, na
łamach której organizowany jest Konkurs Plebiscytowy, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie
dotyczy
b. Zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672
Warszawa. W treści Pisma należy wpisać: dokładną nazwę Konkursu Plebiscytowego, tytuł
Gazety, na łamach której organizowany jest Konkurs Plebiscytowy, imię i nazwisko osoby,
której zgłoszenie dotyczy
Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy
i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.
7. PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili
zwrócić się do organów ochrony danych osobowych - w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
>
8. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane od osoby, która zgłosiła Ciebie do udziału w Konkursie
Plebiscytowym.
JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
a. Imię i nazwisko;
b. Miejscowość zamieszkania;
c. Miejsce Pracy;
d. Kontaktowy numer telefonu;
e. Numer telefonu, jeśli głosujesz z użyciem telefonu.
f. Wizerunek.

Olsztyn, dnia 22.06.2022 roku

Organizator Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Mistrzowie Smaku 2022” opierając się na postanowieniach art 1 pkt 8 Regulaminu dokonuje niniejszym zmiany w terminach:

Przyjmowania zgłoszeń w konkursie plebiscytowym. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie na stronie internetowej w Serwisie do dnia 30.06.2022 r. do godz.23:59
Głosowania w konkursie plebiscytowym, które trwać będzie do dnia 28.07.2022 r. do godz. 20:00:00.


Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB