Regulamin Plebiscyt

2022-11-02 12:14:36 (ost. akt: 2022-11-03 01:00:28)

Podziel się:


Regulamin Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Świąteczne
Gwiazdeczki 2022” zwanego dalej „Konkursem Plebiscytowym PPG” lub
„Konkursem Plebiscytowym”
Art.1 Informacje ogólne.
1.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki
przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Świąteczne Gwiazdeczki 2022” .
2.Organizatorem Konkursu Plebiscytowego PPG jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego -
Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale
zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-
609.
3.Konkurs Plebiscytowy organizowany jest lokalnie przez Oddział w Warszawie i będzie
prowadzony na łamach Gazety Polska Times zwanej dalej „Gazetą". Konkurs Plebiscytowy
prowadzony będzie również na stronie serwisu www. polskatimes.pl (nazywanego dalej
„Serwisem”).
4.Patronem konkursu Plebiscytowego jest Gazeta Olsztyńska a także serwisy
gazetaolsztynska.pl oraz dziennikelblaski.pl
5.Organizator powołuje trzyosobową Komisję Konkursu Plebiscytowego, zwaną dalej
Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji będzie
sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Plebiscytowego, weryfikacją
zgłoszeń, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i
rozpatrywanie reklamacji.
6.Konkurs Plebiscytowy polega na wyłonieniu laureatów w drodze głosowania Czytelników
w następujących kategoriach:
a.Dziewczynka (od 2 lat)
b.Chłopiec (od 2 lat)
c.Maluszek (od 0 do 2 lat)
7.Konkurs Plebiscytowy prowadzony będzie w jednym etapie i będzie trwać od
dnia 15.11.2022 r. od godz. 00:00:00 do dnia 15.12.2022 r. do godz. 20:00:00.
8.Ponadto niezależnie od powyższych głosowań, będzie prowadzony równoległy ranking
wojewódzki liderów, prezentujący kandydatów, którzy w każdym z miast i powiatów zdobędą
najwięcej głosów.
9.Organizator może podjąć decyzję o zmianie terminów w Konkursie Plebiscytowym.
10.Konkurs Plebiscytowy prowadzony będzie w poszczególnych miastach i powiatach
województwa warmińsko-mazurskiego: Olsztyn, Elbląg, powiat bartoszycki, powiat
braniewski, powiat działdowski, powiat elbląski, powiat ełcki, powiat giżycki, powiat
gołdapski, powiat iławski, powiat kętrzyński, powiat lidzbarski, powiat mrągowski, powiat
nidzicki, powiat nowomiejski, powiat olecki, powiat olsztyński, powiat ostródzki, powiat
piski, powiat szczycieński, powiat węgorzewski.
11.W przypadku zweryfikowania pozytywnie mniej niż dwudziestu kandydatów w danym
mieście, powiecie lub regionie Organizator może podjąć decyzję o nieuruchomieniu lub
połączeniu głosowania w poszczególnych miastach, powiatach bądź regionach. Organizator
może podjąć również decyzję o uruchomieniu głosowania w dodatkowej kategorii.
12.Organizator może podjąć decyzję o zmianie zasięgu poszczególnych kategorii Konkursu
Plebiscytowego i zamianę z zasięgu wojewódzkiego lub regionalnego w zasięg powiatowy.
13.Organizator zastrzega, iż Konkurs Plebiscytowy nie jest badaniem opinii publicznej, a
podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących
odpowiedzi poprzez KLIK i w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może
wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać
obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Konkurs Plebiscytowy.
14.Akceptacja niniejszego regulaminu przez Uczestnika jest jednoznaczna z udzieleniem na
rzecz Organizatora nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego
wykorzystywania przesłanych materiałów Konkursu Plebiscytowego bez konieczności
każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania
materiałów na potrzeby Konkursu Plebiscytowego w Gazecie i w Serwisie przez ich
publikację i powielanie. Zgoda obejmuje opisane w art. 50 ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną
techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Gazety i Serwisu.
Art. 2 Warunki udziału w Konkursie Plebiscytowym. Kandydaci.
1.Konkurs Plebiscytowy ma charakter otwarty.
2.Kandydaturę do Konkursu Plebiscytowego może zgłosić wyłącznie pełnoletni
przedstawiciel ustawowy dziecka (zwany dalej „Opiekunem dziecka”), posiadający pełnię
praw rodzicielskich, wypełniając zgłoszenie wraz z minimum jednym zdjęciem dziecka i
wyrażając stosowne zgody na stronie z formularzem Plebiscytowym.
3.W kategoriach Chłopcy i Dziewczynki mogą brać udział dzieci, które w dniu zgłoszenia do
Konkursu Plebiscytowego ukończyły 2 rok życia. W kategorii Maluszek mogą brać udział
dzieci, które w dniu zgłoszenia do Konkursu Plebiscytowego nie ukończyły 2 roku życia.
4.W kategoriach Chłopcy i Dziewczynki Organizator dopuszcza zgłoszenia bliźniąt,
trojaczków itp. wyłącznie jednej płci jako jednej kandydatury. Nagrody jednak, zgodnie z
Regulaminem przyznawane są jak dla jednego kandydata i nie przysługuje ich wielokrotność
wynikająca z liczby zgłoszonych dzieci w jednym zgłoszeniu.
5.W kategorii Maluszek Organizator dopuszcza zgłoszenia bliźniąt, trojaczków itp. różnych
płci jako jednej kandydatury. Nagrody jednak, zgodnie z Regulaminem przyznawane są jak
dla jednego kandydata i nie przysługuje ich wielokrotność wynikająca z liczby zgłoszonych
dzieci w jednym zgłoszeniu.
6.Kandydatami nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz osoby,
którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Konkursu Plebiscytowego
oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
7.Opiekun ustawowy dziecka, akceptując Regulamin, oświadcza, że:
a.Jest wyłącznym autorem przesłanego w ramach zgłoszenia materiału wizualnego (wideo,
prezentacja, fotografia) i/lub posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie
fotografii/wideo, co czyni, w tym gwarantuje, że osoba/osoby przedstawiona/e na zdjęciu
fotografii/wideo wyraziła/y zgodę na korzystanie z jej/ich wizerunku w sposób konieczny do
przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego, ogłoszenia zwycięzców oraz korzystania z
licencji na zdjęcie zgodnie z jej treścią opisaną w niniejszym Regulaminie. Pokryje też
Organizatorowi Konkursu Plebiscytowego wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie
to było nierzetelne.
b.Udziela Organizatorowi Konkursu Plebiscytowego, na potrzeby realizacji Konkursu
Plebiscytowego, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja
niewyłączna) prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego materiału wizualnego
(wideo, prezentacja, fotografia), które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do
wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania zdjęcia na łamach
wszystkich wydawnictw Organizatora,
c.wyraża zgodę na udostępnienie materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia)
anonimowo (bez oznaczenia autorstwa) oraz upoważnia Organizatora Konkursu
Plebiscytowego do wprowadzania zmian materiału wizualnego (wideo, prezentacja,
fotografia), w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z materiału wizualnego
(wideo, prezentacja, fotografia) na potrzeby realizacji Konkursu Plebiscytowego. Kandydat
oświadcza, że nie wyraża woli korzystania z nadzoru nad sposobem korzystania z materiału
wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia).
d.Materiał wizualny (wideo, prezentacja, fotografia) i jego wykorzystanie w sposób opisany
w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie
naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich, w szczególności zawierających
materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody
uprawnionych.
8.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Plebiscytowym
uczestników, tj. kandydatów i osób głosujących, które naruszają postanowienia niniejszego
Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.
9.Opiekunowi ustawowemu dziecka przysługuje w każdym czasie, do momentu zakończenia
trwania Konkursu Plebiscytowego prawo żądania wycofania kandydatury z Konkursu
Plebiscytowego, które należy przesłać na adres email: agnieszka.grzelka@polskapress.pl. W
takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od
zgłoszenia. Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną anulowane, jednak Organizator nie
zwróci kosztów za SMS-y wysłane na wycofaną kandydaturę lub za zakupione kredyty.
10.Materiały dotyczące Plebiscytu, w tym opis Kandydatów, wyniki głosowania, lista
laureatów etc. stanowią materiał prasowy w rozumieniu ustawy prawo prasowe z racji
publikacji przez Organizatora w tytułach prasowych.
Art. 3 Zasady przeprowadzania Konkursu Plebiscytowego. Zgłoszenia.
1.Zgłoszenia kandydatur do udziału w Konkursie Plebiscytowym można dokonać wyłącznie
na stronie internetowej w Serwisie do dnia 30.11.2022 r. do godz.23:59 za pomocą
wyznaczonego formularza.
2.Dokonanie zgłoszenia kandydatury do udziału w Konkursie Plebiscytowym wymaga
zapoznania się z niniejszym Regulaminem, jego pełnej akceptacji oraz wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych w sposób przewidziany w formularzu.
3.Zgłoszenia kandydatur do udziału w Konkursie Plebiscytowym powinny zawierać:
a.Zdjęcie zgłaszanego dziecka (obowiązkowe),
b.Imię i nazwisko zgłaszanego dziecka (obowiązkowe),
c.Rok urodzenie zgłaszanego dziecka (obowiązkowe),
d.Miejscowość zamieszkania dziecka (obowiązkowe),
e.Krótki opis zachęcający do głosownia na zgłaszane dziecko (nieobowiązkowe),
f.Imię, nazwisko, numer telefonu Opiekuna zgłaszającego dziecko do udziału w Konkursie
Plebiscytowym (obowiązkowe).
4.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z
Regulaminem, zasadami współżycia społecznego oraz prawem.
5.Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została
dołączona do listy kandydatów. W przypadku takiego zgłoszenia zgłaszający może uzyskać
informację o przyczynach negatywnej weryfikacji. Zgłaszający może też dokonać ponownego
zgłoszenia zawierającego pełne i prawidłowe dane zgodne z wymogami, lub zgłosić do
Organizatora reklamację na zasadach określonych w Art. 7 poniżej.
6.W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia i po pozytywnej weryfikacji kandydatura

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB