Regulamin

2023-11-19 10:24:41 (ost. akt: 2023-11-20 14:36:25) Artykuł sponsorowany

Podziel się:

Regulamin Konkursu na Facebooku - "Wygraj Podwójne Zaproszenie na Koncert Wiedeński"

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Temat organizowanego Konkursu: ,,Koncert Wiedeński pierwszej na świecie Orkiestry Księżniczek”
2. Organizatorem Konkursu jest spółka GRUPA WM Sp. z o.o. w Olsztynie, 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5, NIP 7291981028, wpisana do KRS pod nr 9446 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS.
3. Partnerem Konkursu jest spółka TOMCZYK ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Adres: ul. Nad Basenem 17, 59-850 Świeradów-Zdrój, NIP: 61315878363.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu Facebook - Gazety Olsztyńskiej w okresie od daty publikacji ogłoszenia do dnia 26 listopada 2023 r. (do północy).
4. Spółka Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, CA (USA), w żaden sposób nie jest związana z niniejszym konkursem.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba, która:
a) posiada konto na portalu Facebook;
b) nie jest pracownikiem Organizatora Konkursu lub Partnera Konkursu, ani członkiem jego rodziny (do I stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa);
c) opublikuje komentarz do posta zgodnie z zasadami konkursu
d) każdy Uczestnik może udzielić jedną odpowiedź na pytanie konkursowe;
e) wyraża zgodę na publikację nadesłanej odpowiedzi pod postem konkursowym w okresie trwania Konkursu, jak i po jego zakończeniu;
2. Uczestnik oświadcza, że :
a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
g) jest autorem nadesłanej odpowiedzi i nie narusza ona zasad współżycia społecznego;
3. Udział w Konkursie niezgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub zasadami współżycia społecznego uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, usunięcia nadesłanej odpowiedzi konkursowej, jak i żądania zwrotu wydanej nagrody.
4. W Konkursie wezmą udział osoby, które spełniły wszystkie warunki uczestnictwa:
a) zamieściły komentarz "KONCERT WIEDEŃSKI pierwszej na świecie Orkiestry Księżniczek" do ogłoszenia konkursowego wraz z informacją jakie emocję towarzyszą temu wydarzeniu;
b) polubiły fanpage @Orkiestra Księżniczek Tomczyk Art.;
c) udostępniły post konkursowy na swoim profilu.


§ 3 NAGRODA I JEJ ODBIÓR
1. W konkursie zostanie wyłoniony Zwycięzca. Zwycięzca otrzyma nagrodę.
2. Nagrodą w konkursie jest jedno podwójne zaproszenie na Koncert Wiedeński Orkiestry Księżniczek zaplanowany na 3 grudnia w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie.
3. Zwycięzcę Konkursu wybierze trzyosobowe jury, powołane przez Organizatora na czas trwania Konkursu w składzie:
- Igor Hrywna - Zastępca Redaktora Naczelnego Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego
- Michał Mieszko Podolak – Zastępca Redaktora Naczelnego Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego
- Agnieszka Weder-Grygielewicz – Dyrektor ds. Marketingu i Reklamy

W swej pracy Jury będzie kierować się oceną kreatywności Uczestnika, poprawnością odpowiedzi oraz pomysłowością podejścia do tematu Konkursu.
4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej na profilu Gazety Olsztyńskiej na Facebooku oraz poprzez wiadomość prywatną na Facebooku.
5. Od dnia powiadomienia o przyznaniu nagrody Zwycięzcy Konkursu mają 3 dni na podjęcie kontaktu z Organizatorem poprzez wysłanie e-maila na adres : kontakt@gazetaolsztynska.pl
6. W przypadku braku podjęcia przez Zwycięzcę kontaktu z Organizatorem w terminie i formie wskazanej w pkt 5 powyżej, Jury wyłoni kolejnego Zwycięzcę, do którego zastosowanie ma procedura określona w § 3 pkt 3.
7. Nagroda zostanie przesłana na adres email podany przez zwycięzcę, nie dłużej niż 2 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu i ewentualnego rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji.
8. Organizator konkursu nabywa własność oraz majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy z chwilą wydania nagrody.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem odbioru nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail i telefonu.
2. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
3. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator.
4. Dane osobowe uczestników, o których mowa w §4 pkt 1 oraz § 5 pkt 2 Regulaminu, będą przetwarzane na zasadach określonych w rozporządzeniu 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO).
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora Danych Osobowych (dane kontaktowe w § 1 pkt 2 oraz email : rodo@wm.pl ), którym jest Organizator w celu rozstrzygnięcia Konkursu i wydania nagrody.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów rozstrzygnięcia konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO.
7. Dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
a) pracownikom lub współpracownikom (w tym osobom świadczącym usługi na podstawie umów cywilno-prawnych) zatrudnionym przez Administratora oraz Partnerowi Konkursu i jego Pracownikom;
b) prawnikom współpracującym z Administratorem;
8. W każdym czasie Uczestnicy Konkursu uprawnieni są do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienia te mogą realizować w siedzibie Administratora lub korespondencyjnie.
9. W dowolnym momencie Uczestnicy konkursu mogą odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, pisemnie na adres Administratora, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
10. Jeżeli Uczestnik Konkursu uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, uprawniony jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.
12. Po zakończeniu Konkursu i rozpatrzeniu ewentualnych reklamacji, przekazane dane osobowe zostaną zniszczone.
13. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii lub do organizacji międzynarodowych.
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. Wszelkie reklamacje wraz z uzasadnieniem dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnik powinien zgłaszać w czasie trwania Konkursu poprzez wiadomość email na adres kontakt@gazetaolsztynska.pl, a po rozstrzygnięciu Konkursu na piśmie listem poleconym w terminie 7 dni od jego zakończenia na adres : GRUPA WM Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn z dopiskiem Reklamacja - Konkurs „Wygraj Podwójne Zaproszenie na Koncert Wiedeński”. Reklamacje nadane po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu nie będą rozpatrywane z wyjątkiem przypadku wskazanego w § 3 pkt 4 Regulaminu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.
4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
5. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie: wm.pl.

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB